top of page
Act 1 - Chorus 1 Gaelic Text
Act 1 - Chorus 2 Gaelic Text
Act 2 - Chorus 3 Gaelic Text

O, nach taitneach na raointean.

Suirean sona ‘s buchdaich àigh.

 

Solta, subhach, sunndach ‘s saor.

Danns’ is cluich bho mhoch gu dubh.

Galatea, tiormaich do dheòir.

Nochdar Acis ‘s e na Dhè!

Soighneas chìobairean, cuspair cheòlraidh.

 

A’ dùrdail fhathast do ghaoil shèimh.

Sona, sona, sona sinn.

Is aoibhneach mi!

 

Nach àghmhor mi!

Chorus 1 - Sop 1 Part
Chorus 2 - Sop Part
Chorus 3 - Sop Part
Chorus 1 - Sop2 Part
Chorus 1 - Alto Part
Chorus 2 - Alto Part
Chorus 3 - Alto Part
Chorus 1 - Tenor Part
Chorus 2 - Tenor Part
Chorus 3 - Tenor Part
Chorus 1 - Bass Part
Chorus 2 - Bass Part
Chorus 3 - Bass Part

Download Chorus Score

bottom of page